7b2主题美化-首页增加区块添加六格首页菜单栏

B2主题设置->模块管理->首页->添加新模块

调用内容为自定义,放入下方html代码

<div class="banxin Mrxu-block">
    <div class="Mrxu-circulation">
      <ul>
        <li class="color1">
          <div class="Mrxu-content">
            <a class="Mrxu-top" href="#">
              <p class="Mrxu-name">首页</p>
              <p class="Mrxu-hint">我的网站首页</p>
              <i class="icon1"></i>
            </a>
            <div class="Mrxu-link">
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
            </div>
          </div>
        </li>
        <li class="color2">
          <div class="Mrxu-content">
            <a class="Mrxu-top" href="HTTPs://www.xiaohulizyw.com">
              <p class="Mrxu-name">论坛</p>
              <p class="Mrxu-hint">小狐狸</p>
              <i class="icon2"></i>
            </a>
            <div class="Mrxu-link">
              <a href="HTTPS://www.xiaohulizyw.com">圈子论坛</a>
              <a href="https://www.xiaohulizyw.com">运河人家</a>
              <a href="https://www.xiaohulizyw.com">信息发布</a>
              <a href="https://www.xiaohulizyw.com">IT知识</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
            </div>
          </div>
        </li>
        <li class="color3">
          <div class="Mrxu-content">
            <a class="Mrxu-top" href="https://www.xiaohulizyw.com">
              <p class="Mrxu-name">快讯</p>
              <p class="Mrxu-hint">我爱网快讯</p>
              <i class="icon3"></i>
            </a>
            <div class="Mrxu-link">
              <a href="https://www.xiaohulizyw.com">互联网</a>
              <a href="https://www.xiaohulizyw.com">生活帮</a>
              <a href="https://www.xiaohulizyw.com">新闻控</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="https://www.xiaohulizyw.com">聊济宁</a>
              <a href="#">GMV</a>
            </div>
          </div>
        </li>
        <li class="color4">
          <div class="Mrxu-content">
            <a class="Mrxu-top" href="https://www.xiaohulizyw.com">
              <p class="Mrxu-name">商铺</p>
              <p class="Mrxu-hint">小狐狸</p>
              <i class="icon4"></i>
            </a>
            <div class="Mrxu-link">
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
            </div>
          </div>
        </li>
        <li class="color5">
          <div class="Mrxu-content">
            <a class="Mrxu-top" href="https://www.xiaohulizyw.com">
              <p class="Mrxu-name">文档</p>
              <p class="Mrxu-hint">小狐狸</p>
              <i class="icon5"></i>
            </a>
            <div class="Mrxu-link">
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
            </div>
          </div>
        </li>
        <li class="color6">
          <div class="Mrxu-content">
            <a class="Mrxu-top" href="https://www.xiaohulizyw.com">
              <p class="Mrxu-name">留言</p>
              <p class="Mrxu-hint">欢迎大家留言</p>
              <i class="icon6"></i>
            </a>
            <div class="Mrxu-link">
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
              <a href="#">小狐狸</a>
            </div>
          </div>
        </li>
      </ul>
    </div>
   </div>

样式CSS代码放入style.css里面

此内容查看价格5立即购买
关注微信公众号“ds17wp”不迷路

图标下载

原创插件下载原创插件下载价格5立即购买
关注微信公众号“ds17wp”不迷路

相关文章